Splošni pogoji

Splošni pogoji za uporabo spletnega mesta www.superos.eu

Definicije pojmov

Pojem »lastnik, skrbnik in upravljavec spletnega mesta in domene www.superos.eu« je družba Superos, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., Ameriška ulica 8, , 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: lastnik, skrbnik, upravljavec ali družba Superos).
Pojem »spletno mesto« predstavlja vsako stran v okviru naslova www.superos.eu.
Pojem »uporabnik spletnega mesta« je vsaka oseba, ki obišče katero koli spletno stran na spletnem mestu www.superos.eu (v nadaljevanju: uporabnik).
Pojem »vlagatelj« pomeni profesionalno stranko skladno z Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15) in Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17).

Uvodna določila

Uporabnik je zavezan pozorno prebrati omejitve odgovornosti navedene v tem dokumentu in se seznaniti s Splošnimi pogoji tega spletnega mesta. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali, se seznanili in razumeli Splošne pogoje v tem dokumentu in se z njimi v celoti strinjate.
Podatki, navedeni na spletnem mestu in v tem dokumentu, so lahko predmet sprememb s strani družbe Superos kadar koli brez predhodnega obvestila. Pred vsako uporabo tega spletnega mesta ste se dolžni seznaniti s podatki v tem dokumentu. Superos d.o.o. pri tem ne odgovarja za kakršno koli dopolnitev, spremembo ter začasno ali dokončno ukinitev katerega koli produkta ali storitve, opisane na spletnem mestu. Spremenjeni pogoji uporabe pričnejo veljati na dan, ko so spremembe objavljene na spletnem mestu.

Pravno obvestilo

Informacije, dostopne na tem spletnem mestu, se lahko uporablja izključno v nekomercialne namene, namenjene pa so izključno osnovnemu informiranju uporabnika.
Spletno mesto je namenjeno in usmerjeno k slovenskim in tujim uporabnikom, z izjemo uporabnikov iz Združenih držav Amerike.
Družba Superos je ustanovljena skladno z Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS, Ur. l. RS, št. 32/15), predpisi, izdanimi na podlagi ZUAIS, in drugo relevantno zakonodajo.
Sklad je oblikovan kot ločeno premoženje družbe Superos in ni pravna oseba. Sklad ni podvržen državnemu nadzoru in ni reguliran s strani državne institucije, kot to velja npr. za vzajemne sklade.
Družba Superos je kot družba za upravljanje vpisana v sodni register z matično številko 8681511000 in davčno številko 80481531.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine skladno z veljavnimi zakoni in predpisi. V vsebino se poleg besedila in podatkov (kamor sodijo med drugim informacije, dokumenti, opisi storitev ter druga vsebina) štejejo tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine v celoti ali delno, ki je dostopna na spletnem mestu ali preko njega, za komercialne ali javne namene, razen v primeru, da lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.
V kolikor uporabnik lastniku posreduje kakršne koli materiale, s tem uporabnik enkrat in za vselej na lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

Opozorilo uporabnikom

SPLETNO MESTO JE NAMENJENO ZGOLJ IN SAMO PROFESIONALNIM VLAGATELJEM SKLADNO S SLOVENSKO ZAKONODAJO.
Vse informacije o alternativnih investicijskih skladih, ki jih upravlja družba Superos, se nahajajo v pravilih upravljanja posameznega sklada ter v drugih morebitnih poročilih in dokumentih posameznega sklada.

Vrednost enote premoženja alternativnih investicijskih skladov, s katerimi upravlja družba Superos se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Vstopni in izstopni stroški ter davki, ki jih morda plača vlagatelj, in ki znižajo prikazano donosnost, v izračunih niso upoštevani. Donosnost naložbe je v celoti odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Obstoji verjetnost, da vlagatelj ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v posamezni sklad.

Lastnik uporabniku priporoča, da se za vsako odločitev o nakupu ali prodaji enot sklada posvetuje z zunanjim finančnim svetovalcem oziroma ustrezno pooblaščeno osebo, ki bo preverila in uporabniku posredovala trenutne podatke o vrednosti naložbe.

Omejitev odgovornosti

Informacije, vsebovane na tem spletnem mestu, ne predstavljajo nikakršnega finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja, niti ne vzpostavljajo ali oblikujejo ponudbe za izdajo ali prodajo ali kakršnega koli vabila k ponudbi pristopa k skladu ali nakupa enot sklada. Informacij na tem spletem mestu se ne sme razlagati kot osebnega priporočila za nakup ali trgovanje z enotami sklada in se ne smejo šteti za nagovarjanje k zagotavljanju drugih izdelkov ali storitev družbe Superos.

Družba Superos ne daje nikakršnih izjav, garancij ali zagotovil glede točnosti, pravočasnosti, uspešnosti in popolnosti informacij, materialov ali mnenj, pripravljenih in objavljenih na tem spletnem mestu s strani družbe Superos ali s strani katerega koli izmed njenih partnerjev ali zaposlenih, in ne prevzema odgovornosti navedenih oseb za morebitne netočnosti ali napake. Prav tako ni dopuščeno nobeno sklicevanje na kakršen koli namen informacij in mnenj, vsebovanih v tem dokumentu.

Uporabnik vse informacije in material uporablja v celoti na svojo lastno odgovornost.

NITI DRUŽBA SUPEROS NITI KATERA KOLI DRUGA PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE SODELOVALA PRI NASTANKU IN IZDELAVI TEGA SPLETNEGA MESTA, V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA TRETJIM OSEBAM ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ ALI BI BILA V ZVEZI Z OBSTOJEM, DOSTOPOM DO IN/ALI UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA IN/ALI INFORMACIJ, KI JIH TO SPLETNO MESTO VSEBUJE IN/ALI ZARADI NEMOŽNOSTI UPORABE INFORMACIJ NA TEM SPLETNEM MESTU IN/ALI KAKRŠNE KOLI NAPAKE ALI POMANJKLJIVOSTI V NJIHOVI VSEBINI, NE GLEDE NA TO, ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Lastnik ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov ipd.).

Spletno mesto vsebuje tudi povezave do spletnih mest tretjih oseb. Ker lastnik nad spletnimi mesti tretjih oseb nima nadzora, lastnik ne more jamčiti za točnost teh spletnih mest in tudi ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebine na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Uporabniku je družba Superos v primeru morebitnih dodatnih vprašanj ali poizvedb o vsebini in podatkih, objavljenih na tem spletnem mestu, na voljo na elektronskem naslovu info@superos-fm.eu.

Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov določa Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh Splošnih pogojev, sme lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.
Ob kakršnih koli kršitvah se lahko uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.
Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema lastnika.

Prehodne in končne določbe

Če katero koli sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi, odloči, da je kakšna določba Splošnih pogojev neveljavna, potem bo ta določba izločena, ostale določbe Splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale.

Za Splošne pogoje in razmerje uporabnika z lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo in določi pristojnost sodišč na območju Republike Slovenije.

V veljavi od 26. januarja 2021.

Direktor SFM

Andrej Laznik

S prilagodljivimi finančnimi rešitvami po najvišjih poslovnih in moralnih standardih ter s prožnim in dinamičnim pristopom, usmerjenim v izpolnitev interesov strank, želimo postaviti nove standarde. Verjamemo in dokazujemo, da je naš pristop odličen in da smo kar najboljše pripravljeni na izzive prihodnosti.

Ustanovitelj

Klemen Mlakar

V svoji pestri karieri je vodil in uspešno skrbel za upravljanje premoženja velikih investitorjev. Je strokovnjak na področju postavljanja strategij, postavitvi risk procesov ter finančne stabilnosti podjetja. Zaključil je številna kompleksna prestrukturiranja ter nekatere najpomembnejše projekte na področju združitev podjetij v regiji.

Ustanovitelj

Boštjan Klinec

Strokovnjak z več kot 20 let mednarodnih izkušenj na področju zavarovalništva, bančništva, upravljanja premoženja in vodenja investicijskih skladov. Uspešno zaključil več projektov odpiranja novih trgov in vodenja novih podjetij v tujini za podjetja, ki so se širila v tujino.

Direktor Superos Fund Management

Andrej Laznik

V svoji bogati karieri ima več kot 30 let izkušenj v vodenju velikih podjetij, postavitvi optimalne organizacije in procesov po spojitvi podjetij, vodenju procesov optimizacije in prilagoditvi optimalnih stroškov s ciljem finančne in poslovne uspešnosti.

Vodja zalednih oddelkov

Tanja Močnik

Ima več kot 20 let izkušenj v borzno posredniški družbi ALTA Invest d.d. in Poteza d.d. s poznavanjem in usklajevanjem prodajnih in  podpornih procesov znotraj družbe ter vodenjem prodajne mreže.  Uspešno vodila in integrirala več različnih razvojnih projektov.

Direktor prodaje

Mateja Zavadlal

V svoji več kot 20 letni karieri je pridobila izkušnje najprej v javnem  sektorju in nato skoraj 15 let v gospodarstvu tako v Sloveniji kot v tujini.  Managersko kariero je zgradila na področju uspešne združitve več  podjetij, prestrukturiranja tako na finančnem kot poslovnem področju,  vodenju podjetij različnih panog, postavitvi kulture podjetja, učinkovitih  procesov in z graditvijo močnih uspešnih teamov.