* v nastajanju

PORTFELJ STRUKTURIRANIH POSOJIL

SUPEROS PRIVATE DEBT je alternativni investicijski sklad
(v nadaljevanju: AIS), ki nalaga premoženje v portfelje strukturiranih posojil družb z visokim potencialom za rast. AIS bo oblikovan kot ločeno premoženje znotraj družbe Superos Fund Management d.o.o. in bo vpisan v register alternativnih investicijskih skladov pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev v Sloveniji.

Superos Private Debt je posebej izoblikovano posojilo, ki je strukturirano glede na potrebe posojilojemalca-podjetja, ki je zašlo v začasne likvidnostne težave.

Struktura Superos Private Debt-a na eni strani zniža bančno zadolženost in hkrati poveča tekočo likvidnost podjetja. S tem zagotavlja podjetju ustrezen čas, za uresničitev aktivnosti, ki razrešijo poslovne težave, ki so pripeljale do likvidnostnih težav.
Superos Private Debt s svojo strukturo upošteva tudi interese banke, ki sicer financirajo podjetje.

Superos z znanjem svojih (notranjih in zunanjih) strokovnjakov pomaga pri oblikovanju aktivnosti za reševanje nastalih poslovnih težav ter po potrebi tudi pomaga pri izvajanju.
Ob uspešni realizaciji akcijskega načrta, bo podjetje lahko nadaljevalo normalno poslovanje ter se ponovno financiralo preko bančnih posojil ter vrnilo dolg Superos Private Debt-u, brez negativnega vpliva preteklih težav na oceno bonitete s strani bank.