Splošni pogoji

Splošni pogoji za uporabo spletnega mesta www.superos.eu

Definicije pojmov

Pojem »lastnik, skrbnik in upravljavec spletnega mesta in domene www.superos.eu« je družba Superos, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., Ameriška ulica 8, , 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: lastnik, skrbnik, upravljavec ali družba Superos).
Pojem »spletno mesto« predstavlja vsako stran v okviru naslova www.superos.eu.
Pojem »uporabnik spletnega mesta« je vsaka oseba, ki obišče katero koli spletno stran na spletnem mestu www.superos.eu (v nadaljevanju: uporabnik).
Pojem »vlagatelj« pomeni profesionalno stranko skladno z Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15) in Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17).

Uvodna določila

Uporabnik je zavezan pozorno prebrati omejitve odgovornosti navedene v tem dokumentu in se seznaniti s Splošnimi pogoji tega spletnega mesta. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali, se seznanili in razumeli Splošne pogoje v tem dokumentu in se z njimi v celoti strinjate.
Podatki, navedeni na spletnem mestu in v tem dokumentu, so lahko predmet sprememb s strani družbe Superos kadar koli brez predhodnega obvestila. Pred vsako uporabo tega spletnega mesta ste se dolžni seznaniti s podatki v tem dokumentu. Superos d.o.o. pri tem ne odgovarja za kakršno koli dopolnitev, spremembo ter začasno ali dokončno ukinitev katerega koli produkta ali storitve, opisane na spletnem mestu. Spremenjeni pogoji uporabe pričnejo veljati na dan, ko so spremembe objavljene na spletnem mestu.

Pravno obvestilo

Informacije, dostopne na tem spletnem mestu, se lahko uporablja izključno v nekomercialne namene, namenjene pa so izključno osnovnemu informiranju uporabnika.
Spletno mesto je namenjeno in usmerjeno k slovenskim in tujim uporabnikom, z izjemo uporabnikov iz Združenih držav Amerike.
Družba Superos je ustanovljena skladno z Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS, Ur. l. RS, št. 32/15), predpisi, izdanimi na podlagi ZUAIS, in drugo relevantno zakonodajo.
Sklad je oblikovan kot ločeno premoženje družbe Superos in ni pravna oseba. Sklad ni podvržen državnemu nadzoru in ni reguliran s strani državne institucije, kot to velja npr. za vzajemne sklade.
Družba Superos je kot družba za upravljanje vpisana v sodni register z matično številko 8681511000 in davčno številko 80481531.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine skladno z veljavnimi zakoni in predpisi. V vsebino se poleg besedila in podatkov (kamor sodijo med drugim informacije, dokumenti, opisi storitev ter druga vsebina) štejejo tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine v celoti ali delno, ki je dostopna na spletnem mestu ali preko njega, za komercialne ali javne namene, razen v primeru, da lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.
V kolikor uporabnik lastniku posreduje kakršne koli materiale, s tem uporabnik enkrat in za vselej na lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

Opozorilo uporabnikom

SPLETNO MESTO JE NAMENJENO ZGOLJ IN SAMO PROFESIONALNIM VLAGATELJEM SKLADNO S SLOVENSKO ZAKONODAJO.
Vse informacije o alternativnih investicijskih skladih, ki jih upravlja družba Superos, se nahajajo v pravilih upravljanja posameznega sklada ter v drugih morebitnih poročilih in dokumentih posameznega sklada.

Vrednost enote premoženja alternativnih investicijskih skladov, s katerimi upravlja družba Superos se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Vstopni in izstopni stroški ter davki, ki jih morda plača vlagatelj, in ki znižajo prikazano donosnost, v izračunih niso upoštevani. Donosnost naložbe je v celoti odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Obstoji verjetnost, da vlagatelj ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v posamezni sklad.

Lastnik uporabniku priporoča, da se za vsako odločitev o nakupu ali prodaji enot sklada posvetuje z zunanjim finančnim svetovalcem oziroma ustrezno pooblaščeno osebo, ki bo preverila in uporabniku posredovala trenutne podatke o vrednosti naložbe.

Omejitev odgovornosti

Informacije, vsebovane na tem spletnem mestu, ne predstavljajo nikakršnega finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja, niti ne vzpostavljajo ali oblikujejo ponudbe za izdajo ali prodajo ali kakršnega koli vabila k ponudbi pristopa k skladu ali nakupa enot sklada. Informacij na tem spletem mestu se ne sme razlagati kot osebnega priporočila za nakup ali trgovanje z enotami sklada in se ne smejo šteti za nagovarjanje k zagotavljanju drugih izdelkov ali storitev družbe Superos.

Družba Superos ne daje nikakršnih izjav, garancij ali zagotovil glede točnosti, pravočasnosti, uspešnosti in popolnosti informacij, materialov ali mnenj, pripravljenih in objavljenih na tem spletnem mestu s strani družbe Superos ali s strani katerega koli izmed njenih partnerjev ali zaposlenih, in ne prevzema odgovornosti navedenih oseb za morebitne netočnosti ali napake. Prav tako ni dopuščeno nobeno sklicevanje na kakršen koli namen informacij in mnenj, vsebovanih v tem dokumentu.

Uporabnik vse informacije in material uporablja v celoti na svojo lastno odgovornost.

NITI DRUŽBA SUPEROS NITI KATERA KOLI DRUGA PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE SODELOVALA PRI NASTANKU IN IZDELAVI TEGA SPLETNEGA MESTA, V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA TRETJIM OSEBAM ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ ALI BI BILA V ZVEZI Z OBSTOJEM, DOSTOPOM DO IN/ALI UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA IN/ALI INFORMACIJ, KI JIH TO SPLETNO MESTO VSEBUJE IN/ALI ZARADI NEMOŽNOSTI UPORABE INFORMACIJ NA TEM SPLETNEM MESTU IN/ALI KAKRŠNE KOLI NAPAKE ALI POMANJKLJIVOSTI V NJIHOVI VSEBINI, NE GLEDE NA TO, ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Lastnik ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov ipd.).

Spletno mesto vsebuje tudi povezave do spletnih mest tretjih oseb. Ker lastnik nad spletnimi mesti tretjih oseb nima nadzora, lastnik ne more jamčiti za točnost teh spletnih mest in tudi ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebine na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Uporabniku je družba Superos v primeru morebitnih dodatnih vprašanj ali poizvedb o vsebini in podatkih, objavljenih na tem spletnem mestu, na voljo na elektronskem naslovu info@superos-fm.eu.

Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov določa Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh Splošnih pogojev, sme lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.
Ob kakršnih koli kršitvah se lahko uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.
Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema lastnika.

Prehodne in končne določbe

Če katero koli sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi, odloči, da je kakšna določba Splošnih pogojev neveljavna, potem bo ta določba izločena, ostale določbe Splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale.

Za Splošne pogoje in razmerje uporabnika z lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo in določi pristojnost sodišč na območju Republike Slovenije.

V veljavi od 26. januarja 2021.

Director SFM

Andrej Laznik

With flexible financial solutions according to the highest business and moral standards, as well as an agile and dynamic customer-centric approach, we want to raise the bar when setting new standards. We believe and constantly prove that our approach is superb and we are best-equipped for the challenges of the future.

Founder

Klemen Mlakar

In his varied career Klemen has led and successfully managed assets of big investors. He is an expert in setting strategies, designing risk processes, and leading companies to financial stability. Klemen has seen numerous complex restructurings to successful ends, and led some of the most important merger projects in the region.

Founder

Boštjan Klinec

Boštjan is an expert with more than 20 years of international experience in insurance, banking, asset management, and leading investment funds. He has successfully led multiple projects focused on opening new markets, leading new companies abroad, and, once there, expanding them into local success stories.

Director Superos Fund Management

Andrej Laznik

In his diverse and extensive career, Andrej has more than 30 years of experience in leading large companies, establishing optimal organisationsand processes after company mergers, directing optimisation processes and streamlining expenses, all with the goal of cementing financial and business success.

Head of Back Office

Tanja Močnik

Tanja has over 20 years of experience at ALTA Invest and Poteza d.o.o.. Her expertise ranges from managing all the company‘s internal processes to leading its sales network. She has successfully run and integrated an enviable number of developmental projects.

Sales Director

Mateja Zavadlal

Throughout her more than 20-year career, Mateja has acquired extensive experience in both the public and private sectors in Slovenia and abroad. She built her career in management by leading mergers, directing financial and organisational restructurings, and leading companies in a variety of fields. Mateja is focused on establishing a company’s culture, streamlining business processes and building strong, successful teams.