Team

Andrej Laznik

Director Superos Fund Management

Mateja Zavadlal​

Sales Director

Tanja Močnik

Head of Back Office

Introduction of bank debit interest

In this article, I intend to present the causes and impact of the introduction of the bank negative interest rates the commercial banks (hereinafter the banks) announced for households in 2021.

Read
Matevž Raztočnik January 29, 2021

SMART INVESTMENT DECISIONS DEPEND ON FINANCIAL LITERACY

We know a range of definitions of financial literacy, and in this article, I will focus on the definition of the international Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
OECD describes financial literacy as a combination of an understanding of financial services and concepts, the ability and self-confidence to understand financial risks, financial opportunities and financial decision-making and activities to improve an individual’s financial situation.

Read
Matevž Raztočnik February 18, 2021
Ustanovitelj

Klemen Mlakar

V svoji pestri karieri je vodil in uspešno skrbel za upravljanje premoženja velikih investitorjev. Je strokovnjak na področju postavljanja strategij, postavitvi risk procesov ter finančne stabilnosti podjetja. Zaključil je številna kompleksna prestrukturiranja ter nekatere najpomembnejše projekte na področju združitev podjetij v regiji.

Ustanovitelj

Boštjan Klinec

Strokovnjak z več kot 20 let mednarodnih izkušenj na področju zavarovalništva, bančništva, upravljanja premoženja in vodenja investicijskih skladov. Uspešno zaključil več projektov odpiranja novih trgov in vodenja novih podjetij v tujini za podjetja, ki so se širila v tujino.

Direktor Superos Fund Management

Andrej Laznik

V svoji bogati karieri ima več kot 30 let izkušenj v vodenju velikih podjetij, postavitvi optimalne organizacije in procesov po spojitvi podjetij, vodenju procesov optimizacije in prilagoditvi optimalnih stroškov s ciljem finančne in poslovne uspešnosti.

Direktor prodaje

Mateja Zavadlal

V svoji več kot 20 letni karieri je pridobila izkušnje najprej v javnem  sektorju in nato skoraj 15 let v gospodarstvu tako v Sloveniji kot v tujini.  Managersko kariero je zgradila na področju uspešne združitve več  podjetij, prestrukturiranja tako na finančnem kot poslovnem področju,  vodenju podjetij različnih panog, postavitvi kulture podjetja, učinkovitih  procesov in z graditvijo močnih uspešnih teamov.

Vodja zalednih oddelkov

Tanja Močnik

Ima več kot 20 let izkušenj v borzno posredniški družbi ALTA Invest d.d. in Poteza d.d. s poznavanjem in usklajevanjem prodajnih in  podpornih procesov znotraj družbe ter vodenjem prodajne mreže.  Uspešno vodila in integrirala več različnih razvojnih projektov.

Founder

Klemen Mlakar

In his varied career Klemen has led and successfully managed assets of big investors. He is an expert in setting strategies, designing risk processes, and leading companies to financial stability. Klemen has seen numerous complex restructurings to successful ends, and led some of the most important merger projects in the region.

Founder

Boštjan Klinec

Boštjan is an expert with more than 20 years of international experience in insurance, banking, asset management, and leading investment funds. He has successfully led multiple projects focused on opening new markets, leading new companies abroad, and, once there, expanding them into local success stories.

Director Superos Fund Management

Andrej Laznik

In his diverse and extensive career, Andrej has more than 30 years of experience in leading large companies, establishing optimal organisationsand processes after company mergers, directing optimisation processes and streamlining expenses, all with the goal of cementing financial and business success.

Sales Director

Mateja Zavadlal

Throughout her more than 20-year career, Mateja has acquired extensive experience in both the public and private sectors in Slovenia and abroad. She built her career in management by leading mergers, directing financial and organisational restructurings, and leading companies in a variety of fields. Mateja is focused on establishing a company’s culture, streamlining business processes and building strong, successful teams.

Head of Back Office

Tanja Močnik

Tanja has over 20 years of experience at ALTA Invest and Poteza d.o.o.. Her expertise ranges from managing all the company‘s internal processes to leading its sales network. She has successfully run and integrated an enviable number of developmental projects.

Director SFM

Andrej Laznik

With flexible financial solutions according to the highest business and moral standards, as well as an agile and dynamic customer-centric approach, we want to raise the bar when setting new standards. We believe and constantly prove that our approach is superb and we are best-equipped for the challenges of the future.

COOKIES

This site uses cookies with a view to continuously improving our website. Cookies do not contain and do not store personal information. With the continued use of this site, you agree with our cookie policy.

Terms of use and limitations of liability

With the continued use of this site, you are deemed to agree with the above statement of liability, with our terms and conditions to use the website www.superos.eu and the privacy policy and protection of personal data.

General terms and conditions for using the website www.superos.eu
Privacy Policy and Privacy Policy
Statement of Limitation of Liability