Izjava o omejitvi odgovornosti

Družba Superos, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o. (v nadaljevanju: družba Superos ali upravljavec) je ustanovljena skladno z Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS, Ur. l. RS, št. 32/15), predpisi, izdanimi na podlagi ZUAIS, in drugo relevantno zakonodajo. Pojem »vlagatelj« v tej izjavi ima isti pomen, kot je določen s Splošnimi pogoji za uporabo spletnega mesta www.superos.eu. Družba Superos upravlja alternativni investicijski sklad Superos Stability Fund (prej in v nadaljevanju: sklad) in je vpisana v register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Sklad je skladno s 1. odst. 34. čl. ZUAIS oblikovan kot ločeno premoženje.

Premoženje AIS je ločeno od premoženja Upravljavca, ki s skladom upravlja in od drugega premoženja, ki ga upravlja Upravljavec. Sklad ni pravna oseba. Sklad ni podvržen državnemu nadzoru in ni reguliran s strani državne institucije. Skladi so podvrženi omejenemu nadzoru ATVP (Agencije za trg vrednostnih papirjev), ki se razlikuje od nadzora vzajemnih in drugih reguliranih skladov. Namen enote sklada je odražanje vrednosti posamezne naložbe v sklad skladno z naložbeno politiko sklada. V sled navedenemu, družba Superos ne jamči in ne zagotavlja, da je vrednost enote sklada v določenem trenutku enaka vrednosti naložbe v finančni instrument. Iz tega razloga družba Superos opozarja, da obstaja verjetnost, da je vrednost enote v določenem trenutku precej višja ali nižja od vrednosti relevantnega finančnega instrumenta. Upravljavec upravlja sklad na aktiven način, kar pomeni, da obstaja visoko tveganje izgube vrednosti enote sklada odvisno od upravljavskih odločitev upravljavca.

Naložba v sklad je visoko tvegana naložba in je namenjena zgolj tistim vlagateljem, ki razpolagajo z zadostno količino denarnih sredstev, imajo izkušnje s trgovanjem s primerljivimi ali enakimi naložbami, z vlaganjem v vrednostne papirje ali druge finančne instrumente, ter so pripravljeni prevzeti vsa naložbena tveganja v zvezi z naložbo v sklad in ustrezajo drugim pogojem, ki jih določa relevantna zakonodaja v Republiki Sloveniji. Pri naložbah v sklad je možno, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vloženega zneska. Preteklo gibanje vrednosti enote sklada ne odraža gibanja vrednosti v prihodnosti.

Vsebina tega spletnega mesta je namenjena izključno osnovnemu informiranju vlagatelja ter je lahko predmet sprememb kadar koli in v kakršnem koli obsegu brez predhodnega opozorila. Družba Superos ne odgovarja za kakršno koli dopolnitev, spremembo ter začasno ali dokončno ukinitev katerega koli produkta ali storitve, opisane na tem spletnem mestu. Spletno mesto je namenjeno in usmerjeno k slovenskim in tujim profesionalnim vlagateljem, z izjemo vlagateljev iz Združenih držav Amerike. Informacije, vsebovane na tem spletnem mestu, ne predstavljajo nikakršnega finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja, niti ne vzpostavljajo ali oblikujejo ponudbe za izdajo ali prodajo ali kakršnega koli vabila k ponudbi pristopa k skladu ali nakupa enot sklada. Ponudba o prodaji enot sklada ali nagovarjanje k nakupu enot sklada je možna zgolj in samo na podlagi pravil upravljanja sklada z dostavo ponudbenega in ostalih relevantnih dokumentov vlagateljem, ki so skladno s slovensko zakonodajo opredeljeni kot profesionalne stranke oziroma jih kot take kvalificira družba Superos d.o.o. ali z njene strani pooblaščene osebe. Dokumenti iz prejšnjega stavka lahko vsebujejo informacije, ki niso dostopne na našem spletnem mestu, in v primeru razlikovanja nadomestijo katero koli informacijo, ki je dostopna na našem spletnem mestu, v celoti. Informacij na tem spletnem mestu se ne sme razlagati kot osebnega priporočila za nakup ali trgovanje z enotami sklada in se ne smejo šteti za nagovarjanje k zagotavljanju drugih izdelkov ali storitev družbe Superos. 

Družba Superos ne daje nikakršnih izjav, garancij ali zagotovil glede točnosti, pravočasnosti, uspešnosti in popolnosti informacij, materialov ali mnenj, pripravljenih in objavljenih na tem spletnem mestu s strani družbe Superos ali s strani katerega koli izmed njenih partnerjev ali zaposlenih, in ne prevzema odgovornosti navedenih oseb za morebitne netočnosti ali napake pri podajanju informacij in/ali v zvezi z vsebino posredovanih informacij. Prav tako je prepovedano sklicevanje na kakršno koli informacijo ali mnenje, vsebovano na tem spletnem mestu. Vlagatelj vse informacije in material uporablja v celoti na svojo lastno odgovornost.

!POSEBNO OPOZORILO! INVESTIRANJE V ALTERNATIVNE INVESTICIJSKE SKLADE DRUŽBE SUPEROS JE DOVOLJENO ZGOLJ IN SAMO PROFESIONALNIM VLAGATELJEM SKLADNO S SLOVENSKO ZAKONODAJO.

Director SFM

Andrej Laznik

With flexible financial solutions according to the highest business and moral standards, as well as an agile and dynamic customer-centric approach, we want to raise the bar when setting new standards. We believe and constantly prove that our approach is superb and we are best-equipped for the challenges of the future.

Founder

Klemen Mlakar

In his varied career Klemen has led and successfully managed assets of big investors. He is an expert in setting strategies, designing risk processes, and leading companies to financial stability. Klemen has seen numerous complex restructurings to successful ends, and led some of the most important merger projects in the region.

Founder

Boštjan Klinec

Boštjan is an expert with more than 20 years of international experience in insurance, banking, asset management, and leading investment funds. He has successfully led multiple projects focused on opening new markets, leading new companies abroad, and, once there, expanding them into local success stories.

Director Superos Fund Management

Andrej Laznik

In his diverse and extensive career, Andrej has more than 30 years of experience in leading large companies, establishing optimal organisationsand processes after company mergers, directing optimisation processes and streamlining expenses, all with the goal of cementing financial and business success.

Head of Back Office

Tanja Močnik

Tanja has over 20 years of experience at ALTA Invest and Poteza d.o.o.. Her expertise ranges from managing all the company‘s internal processes to leading its sales network. She has successfully run and integrated an enviable number of developmental projects.

Sales Director

Mateja Zavadlal

Throughout her more than 20-year career, Mateja has acquired extensive experience in both the public and private sectors in Slovenia and abroad. She built her career in management by leading mergers, directing financial and organisational restructurings, and leading companies in a variety of fields. Mateja is focused on establishing a company’s culture, streamlining business processes and building strong, successful teams.